Taisyklės

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine svetaine www.altravita.lt (toliau – Svetainė) (toliau – Programėlė) tvarką ir sąlygas. Taisyklės taip pat yra laikomos sutartimi, sudaroma tarp Jūsų (toliau – Lankytojas) ir Svetainę  administruojančios ir valdančios UAB „Altravita“, juridinio asmens kodas 303170459, PVM mokėtojo kodas LT100008104712 , registracijos adresas Pilėnų g. 47-16, Panevėžys.

Taisyklės yra taikomos visiems asmenims, apsilankiusiems ir (arba) besinaudojantiems bet kuriomis iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius pilnos registracijos procedūros.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Altravita.lt suteikia Lankytojams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje galima užsiregistruoti konsultacijai pas psichikos sveikatos specialistus – gyvai arba nuotolinei konsultacijai. Svetainė skirta Lankytojams, kuriems yra suėję 16 metų.

1.2. Naudojimasis Svetaine Taisyklių prasme apima visų veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų rašymą, naudojimąsi informacinėmis ir elektroninėmis ryšių technologijomis, naudojimąsi informacinėmis ir elektroninėmis ryšių technologijomis, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kitą (toliau – Paslaugos). Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

1.3. Dėl kintančios situacijos rinkoje, taip pat siekiant užtikrinti patogesnį naudojimąsi Svetaine, altravita.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Apie visus būsimus Taisyklių pasikeitimus ir (ar) papildymus Lankytojai visuomet bus informuoti paskelbiant naująją Taisyklių redakciją Svetainėje ir sudarant techninę galimybę Lankytojams, pirmą kartą jungiantis prie Svetainės, esant naujai Taisyklių redakcijai, ją perskaityti ir patvirtinti.

2. Registracija, prisijungimo duomenys ir duomenys apie sveikatą

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje ir (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėje.

2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėje prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo atlikti Registraciją. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir ir suvedant Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, slaptažodį (toliau – Prisijungimo duomenys).

2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas supranta, kad pateikęs neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis negalės užsiregistruoti pas spsichikos sveikatos specialistą arba jam nebus suteikta paslauga. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Altravita.lt.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis altravita.lt turi teisę neregistruoti Lankytojo, arba, nepranešus Lankytojui, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.4. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis rūpinasi ir atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą, išskyrus atvejus, kai duomenys prarandami dėl altravita.lt kaltės.

2.5. Pasikeitus Prisijungimo duomenims, Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti atitinkamus Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė altravita.lt registruodamasis Svetainėje ir . Šalys susitaria, jog altravita.lt vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. altravita.lt jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

2.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pažeidžiant Lankytojo įsipareigojimą neatskleisti Prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.7. Lankytojas informuojamas, kad Prisijungimo duomenys, kuriuos Lankytojas pateikia registruodamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, įskaitant Lankytojo registraciją pas psichikos sveikatos specialistą, bus tvarkomi altravita.lt Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais. Lankytojas, norėdamas pabaigti registraciją, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo politika. Savo susipažinimą Lankytojas patvirtina varnele pažymėdamas laukelį:

„Patvirtinu, kad esu bent 16 metų amžiaus, susipažinau su Taisyklėmis bei Privatumo informacija ir juose pateikiama informacija man yra priimtina.”

Lankytojas turi teisę nesutikti, tačiau tokiu atveju jis negalės registruotis Svetainėje ir gauti Paslaugas.

Pasirinkus nuotolinę konsultacija, Lankytojo registracijos duomenus bus perduoti psichikos sveikatos specialistui, kuris susieks su Lankytoju nurodytais kontaktais ir suderins nuotolinės konsultacijos detales.

2.8. Lankytojas turi teisę sutikti, kad Prisijungimo duomenys ir asmens duomenys būtų tvarkomi altravita.lt rinkodaros tikslais vadovaujantis Privatumo taisyklėmis. Lankytojas sutikimą dėl šiame punkte nurodytų duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškia varnele pažymėdamas laukelį:

„Noriu gauti naujienas ir specialius pasiūlymus“

2.9. Jei Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 2.8. punkte nurodyti duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, Lankytojas privalo nežymėti Taisyklių 2.8. punkte nurodytos varnelės atitinkame laukelyje. Tuo atveju, jei Lankytojas buvo išreiškęs Taisyklių 2.8. punkte nurodytą sutikimą dėl Taisyklių 2.11. punkte nurodytų duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, tačiau Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 2.8. punkte nurodyti duomenys būtų ateityje naudojami rinkodaros tikslais, Lankytojas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu info@altravita.lt ir nurodyti, kad nepageidauja, jog Taisyklių 2.8. punkte nurodyti duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Lankytojas taip pat turi teisę atšaukti savo sutikimą Svetainės ir skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu nurodydamas, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) SMS žinučių. Lankytojas tai pat gali atšaukti savo sutikimą, prisijungęs prie savo paskyros.

3. Svetainės ir keitimas ir Paslaugų ribojimas

3.1. Altravita.lt tobulindama Svetainę ir (ar) Paslaugas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją. Tuo atveju, kai keičiant Svetainę ir ar Paslaugas Lankytojas jau anksčiau buvo užsiregistravęs mokamoms Paslaugoms, Lankytojui taikoma jo atliktos registracijos mokamoms Paslaugoms metu galiojusi tvarka.

3.2. Pagrįstais atvejais, nustačius Lankytojo piktnaudžiavimą ar neteisėtą elgesį, altravita.lt, įspėjęs Lankytoją ne mažiau kaip prieš 1 dieną ir nurodydamas priežastis (o jei Lankytojas jau anksčiau yra užsiregistravęs mokamoms nuotolinėms paslaugoms, kartu pateikiant informaciją dėl galimybės naudotis tokiomis nuotolinėmis mokamomis Paslaugomis) turi teisę:

3.2.1. panaikinti ivisą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės Paslaugomis, įskaitant komentarus, jeigu Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (arba) pažeidžia šias Taisykles ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;

3.2.2. apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ir Programėlę ar jos dalį bei naudotis visomis arba dalimi Paslaugų, jeigu Lankytojas naudodamasis Svetaine ir pažeidžia šias Taisykles ir (ar) kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

3.3. altravita.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą atitinkamam terminui.

3.4. Altravita.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės ir (arba) Programėlės veiklą. Lankytojams, kurie per Svetainę ir yra iš anksto užsiregistravę mokamoms  konsultacijoms, altravita.lt išsiunčia pranešimus apie planuojamą Svetainės ir veiklos nutraukimą ir Lankytojo užsakytų mokamų konsultacijų teikimo tvarką ne vėliau kaip prieš 7 d. iki Svetainės ir (arba) Programėlės veiklos nutraukimo dienos.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėje ir nurodytu būdu.

4. Svetainės ir (arba) Programėlės naudojimosi sąlygos

4.1. Nei viena šių Taisyklių ar Svetainės nuostata negali būti interpretuojama kaip altravita.lt dalyvavimas asmens psichikos sveikatos priežiūros konsultacijų teikime. Altravita.lt nedalyvaus tarp Svetainės ir (Lankytojų ir spsichinės veikatos specialistų sudaromuose sandoriuose dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, jei abi šalys to pageidautų. Altravita.lt neteiks jokių teisių ir pareigų, susijusių su tokiais sandoriais tarp psichinės sveikatos specialistų ir pacientų. Šios Taisyklės nesukuria ir altravita.lt neprisiima jokios atsakomybės už tinkamą tokių paslaugų suteikimą ir/ar dėl paslaugų suteikimo/nesuteikimo padarytą žalą. Visi skundai dėl paciento teisių pažeidimo ir/ar dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo, o taip pat bet kokios pretenzijos, susijusios su asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, kurias Lankytojas užsisakė per Svetainę, privalo būti sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

4.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne altravita.lt, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią Lankytojas siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, ir su tuo susijusius teisinius santykius.

4.3. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

4.4. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

4.4.1. naudotis Svetaine ir ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir  ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

4.4.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas, prieštarauja viešajai tvarkai ir visuotinai pripažintiems moralės ir dorovės principams, arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę altravita.lt;

4.4.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant altravita.lt darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.4.6. savavališkai reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

4.4.7. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus, kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

4.5. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

4.5.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.5.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

4.5.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

4.5.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

4.6. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų ir (ar) kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, altravita.lt įgyja teisę taikyti šių Taisyklių 3.2. punkte nurodytas priemones. Lankytojas sutinka, kad altravita.lt vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį altravita.lt sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

4.7. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog altravita.lt nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl altravita.lt neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

4.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

4.9. Užsiregistravus nuotolinei konsultacijai, su Lankytoju bus susisiekta jo nurodytais kontaktais ir suderintos nuotolinės konsultacijos detalės. Lankytojas privalo iš anksto užtikrinti, kad jo naudojama įranga bus veikianti ir tinkama nuotolinei konsultacijai palaikyti (pvz., bus tinkamas interneto ryšys, veiks kamera, bus pakrauta telefono aparato ar kompiuteriobaterija ir pan.), ir pats Lankytojas nebus trukdomas pašalinių visos konsultacijos metu. Dėl Lankytojo duomenų saugumo, nerekomenduojama konsultaciją telefonu daryti viešose vietose.

4.10. Nuotolinės konsultacijos informacinėmis ir elektroninėmis ryšio priemonėmis nėra įrašomos.

4.11 Lankytojui sutartu metu neatvykus į konsultaciją ar neprisijungus nuotoliniu būdu pinigai yra negrąžinami.

4.12 Lankytojui pavėlavus į konsultaciją, konsultacijos laikas (60 min) nėra pratęsiamas ir baigiama iš anksto numatytu laiku.

5. Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį

5.1. Lankytojas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje  pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas.

5.2. Lankytojas informuojamas, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas altravita.lt 2 metus nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėje (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis įstatymų nuostatomis, gali būti saugomi trumpesnį laikotarpį).

5.3. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

5.3.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

5.3.2. nepažeis altravita.lt ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

5.3.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

5.3.4. nesukurs jokių teisinių pareigų altravita.lt.

5.4. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne altravita.lt, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis.

5.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad altravita.lt turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Lankytojo gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti altravita.lt nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

6. Atsiliepimų publikavimo ir administravimo altravita.lt svetainėje ir programėlėje taisyklės

6. Atsiliepimų publikavimo ir administravimo altravita.lt svetainėje taisyklės.

6. 1. Atsiliepimą gali palikti, tik lankytojas prisijungęs prie savo paskyros altravita.lt svetainėje  po įvykusio vizito.

6. 1.1. altravita.lt platformoje skelbiami tik konkrečia paslauga pasinaudojusių vartotojų atsiliepimai.

6.2. Vartotojo kontaktinė informacija nebus rodoma svetainėje, bus matoma tik atsiliepimo data.

6.3. Po įvykusio vizito, vartotojas gauna pranešimą su kvietimu palikti atsiliepimą apie jo vizitą.

6.4. Atsiliepimas svetainėje ir patalpinamas tik po administratoriaus patvirtinimo.

6.5. altravita.lt neprisiima atsakomybės už atsiliepimuose pateiktos informacijos tikslumą ir patikimumą.

6.6. altravita.lt pasilieka teisę be jokių paaiškinimų nepublikuoti tam tikrų atsiliepimų ar jų dalies arba juos pašalinti.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visos teisės į Svetainęir ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje ir (arba) Programėlėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško UAB „Altravita“ sutikimo.

8. Altravita.lt atsakomybės ribojimas

8.1. Kai Lankytojui nėra suteikiama konsultacija, už kurią Lankytojas jau yra sumokėjęs, Lankytojas privalo apie tai nedelsdamas informuoti altravita.lt ir tokiu atveju, Lankytojo pasirinkimu, altravita.lt arba kompensuoja Lankytojui sumokėtą sumą, arba suderina su Lankytoju naują laiką konsultacijai.

8.2. altravita.lt jokiais atvejais nebus atsakingas už Svetainėje siūlomų  specialistų teikiamų paslaugų kokybę.

9. Taikytina teisė

9.1. Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10. Informacijos siuntimas

10.1. altravita.lt visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

10.2. altravita.lt neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš altravita.lt. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas altravita.lt serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

10.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus klausimus Lankytojas siunčia Svetainėje nurodytais kontaktiniais adresais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

11.2. Šalys susitaria, jog altravita.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo.

11.3. Šalys susitaria, visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

11.4. Visi tarp Lankytojo ir altravita.lt kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.